Privacy

Wij beschermen de privacy van mensen van wie wij persoonsgegevens hebben. Dit zijn leden van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: de Deelnemersvereniging) en andere belanghebbenden bij de beroepspensioenregeling. Belanghebbenden bij de beroepspensioenregeling zijn beroepsgenoten en gewezen beroepsgenoten.

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?
Als beroepsbeoefenaar bent u wettelijk verplicht u aan te sluiten bij het beroepspensioenfonds. Dat heet de verplichtstelling. Met uw persoonsgegevens controleren wij of u bent aangesloten bij het beroepspensioenfonds. Deze gegevens krijgen wij van u, of uit het AGB-register. Via de Basisregistratie personen (Brp) werken wij uw gegevens steeds bij. Daardoor hoeft u belangrijke veranderingen in uw persoonlijke situatie niet zelf aan ons door te geven. Bijvoorbeeld een verhuizing of een echtscheiding. Het is wel belangrijk dat u zelf veranderingen in de uitoefening van uw beroep en/of bedrijf doorgeeft. Raakt u arbeidsongeschikt? Dan verwerken wij ook gegevens waaruit de mate van arbeidsongeschiktheid blijkt. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de informatie die u, of de onafhankelijke keuringsinstantie Sedgwick Medas ons stuurt. Wij verwerken geen andere medische informatie.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw pensioen uit te voeren
Wij verzorgen uw pensioen vanaf de opbouw tot en met de uitkering, aan u of bijvoorbeeld aan uw nabestaanden. Verder krijgt u regelmatig informatie van ons over uw pensioen. Bijvoorbeeld als uw pensioenregeling verandert. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die wij hiervoor nodig hebben. Hebben wij om andere redenen uw persoonsgegevens nodig? Dan vragen wij eerst om uw toestemming.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een lange periode
Wij bewaren uw persoonsgegevens uw hele leven lang en ook nog daarna. Want (ex-)partners en kinderen kunnen soms nog jaren geld krijgen vanuit uw pensioen. Wij bewaren een groot deel van uw gegevens standaard voor een periode van 100 jaar.

Wij maken afspraken met andere organisaties met wie wij samenwerken
Wij hebben afspraken met Visma Idella en met andere organisaties over de bescherming van uw privacy. Deze afspraken liggen vast in een verwerkersovereenkomst. Ook staat hierin hoe deze organisaties uw persoonsgegevens mogen verwerken.

Wij volgen de manier waarop u gebruik maakt van onze digitale communicatie
Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren. Meer informatie over cookies leest u in de cookieverklaring.

We slaan het klikgedrag in e-mails voor de nieuwsbrief op. Zo kunnen we zien hoe vaak een e-mail is geopend, op welke artikelen er is geklikt en welk besturingssysteem is gebruikt. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend voor analyse doeleinden om onze mailings te verbeteren.

Uw rechten
Uw rechten zijn in de wet geregeld. U kunt een verzoek doen om:

  • uw persoonsgegevens in te zien. U vindt veel gegevens ook op uw persoonlijke portaal.
  • uw persoonsgegevens te veranderen als die niet kloppen. Behalve als de gegevens die wij via de Basisregistratie personen (Brp) ontvangen niet juist zijn. U kunt uw gegevens dan zelf laten aanpassen bij de gemeente.
  • niet al uw persoonsgegevens te verwerken.
  • uw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld als u een verzoek tot waardeoverdracht van uw pensioen doet.

Let op: wij kunnen niet altijd doen wat u vraagt. Bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens nodig hebben om uw pensioen te regelen.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten
Stuur een e-mail of brief. Bekijk de contactgegevens.
Let op: stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij bewaren uw kopie 1 jaar.

Wij reageren binnen 4 weken op uw e-mail of brief. Behalve als dat niet kan omdat wij bijvoorbeeld langer tijd nodig hebben. Wij laten u dan altijd weten wanneer u antwoord van ons krijgt. Eerst kijken wij of uw identiteit klopt. Daarna beantwoorden wij uw vraag.

Heeft u een vraag, tip of klacht?
Stuur ons een e-mail of brief. Bekijk de contactgegevens.
Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl. U kunt ook naar de rechter gaan.

Wij mogen deze privacyverklaring veranderen
Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 5 januari 2022.