Het pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen is een zelfstandige rechtspersoon met een eigen bestuur. Het Pensioenfonds voor Verloskundigen kent daarnaast ook een verantwoordingsorgaan.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en de uitvoering van de pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit ten minste 5 en maximaal 7 leden.

Op dit moment nemen 7 leden (verloskundigen) zitting in het bestuur. Bestuursleden zijn (gewezen) deelnemers, die aanspraken hebben op ouderdomspensioen van SPV, of gepensioneerde deelnemers in de pensioenregeling. De leden van het bestuur treden om de 4 jaar af en kunnen zich maximaal 2 keer herkiesbaar stellen.