Beleggen

SPV belegt het reeds opgebouwde vermogen en de premies die u betaalt. Geld dat belegd wordt, levert naar verwachting op langere termijn meer pensioen op dan sparen op een spaarrekening.

Waarom belegt SPV?

Het beleggen van het vermogen en de premies is nodig om pensioenen in de toekomst te kunnen betalen en deze extra te kunnen verhogen. Zonder goed rendement wordt het pensioen onbetaalbaar. Beleggen brengt wel risico’s met zich mee. De beleggingen kunnen ook in waarde dalen. SPV weegt daarom zorgvuldig af waar het in investeert en hoe het de beleggingen spreidt. Daarbij bekijken we steeds of de risico’s opwegen tegen het verwachte rendement.

Wat zijn de beleggingsresultaten van SPV?

Ieder jaar publiceert SPV in het jaarverslag (onderaan deze pagina) een overzicht van alle beleggingen en resultaten. Ook publiceert SPV maandelijks de dekkingsgraad van het fonds. Dit zijn momentopnames van de financiële positie van ons fonds, uitgaande van de stand van het vermogen en de rentestand op de laatste dag van de betreffende periode. De rente speelt een belangrijke rol bij het maken van de momentopname.

Kostenbeheersing

Doordat we als beroepsgroep samen ons pensioen regelen, delen we ook samen de kosten. Ook voor de beleggingskosten geldt: het is veel goedkoper om samen een grote pot met pensioengeld te beleggen dan ieder zijn eigen potje. U vindt alles over de kosten en opbrengsten van beleggen in ons jaarverslag (onderaan deze pagina) .

Hoe belegt SPV?

Het bestuur van SPV baseert de beleggingskeuzes op de toezeggingen die het heeft gedaan. Ook wordt gekeken naar de doelen die het bestuur heeft gesteld over de hoogte van het pensioen en op de risico’s die SPV wil en kan nemen. De risico houding is afgestemd met onze deelnemersvereniging (DPV). We houden bij deze keuzes rekening met de wettelijke regels die aan het beleggingsbeleid en risicomanagement worden gesteld. Lees voor meer informatie over beleggingsbeleid van SPV de Verklaring beleggingsbeginselen (pdf).

Stembeleid SPV

SPV is zo transparant mogelijk over hoe gestemd wordt over beleggen.

BlackRock Investment stewardship
Robeco Actief aandeelhouderschap
Achmea IM ISS Governance

Advies over het beleggingsbeleid

Een beleggingscommissie adviseert het bestuur van SPV over het beleggingsbeleid. Deze commissie bestaat uit minimaal 2 bestuursleden die worden ondersteund door een onafhankelijke externe adviseur. SPV voert een ‘actieve’ beleggingsstijl. Dit wil zeggen dat we ernaar streven om op basis van marktvisie een hoger rendement te behalen dan de benchmark. Het bestuur heeft Achmea Investment Management (Achmea IM) aangesteld als vermogensbeheerder. Achmea IM adviseert in haar rol als fiduciair manager de beleggingscommissie en het bestuur.

Aan het beleggen gaat zorgvuldig onderzoek vooraf

SPV spreidt de risico’s zoveel mogelijk. Zo worden de beleggingen gespreid over de hele wereld en in uiteenlopende categorieën of soorten beleggingen. Denk aan obligaties, aandelen en vastgoed. De verdeling over al deze soorten beleggingen noemen we de beleggingsmix. Verder houden we de kapitaalmarkten nauwlettend in de gaten. Als er iets extreems gebeurt passen we de beleggingsmix aan.

Lange termijn

De beleggingen van ons pensioenfonds hebben een zeer lange horizon. De verloskundige die dit jaar op 23-jarige leeftijd begint met haar pensioenopbouw, ontvangt met de huidige levensverwachting, ook over 60 jaar nog pensioen. Hierdoor verschillen pensioenfondsen wezenlijk van veel andere beleggers, die meer op de korte termijn zijn gericht.

Informatie over beleggingen

Duurzaamheidsinformatie volgens Europese wetgeving

Vanaf 10 maart 2021 zijn de eerste vereisten van de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) in werking getreden. De SFDR-level-2-wetgeving gaat in op 1 januari 2023. SPV verklaart vanuit deze wetgeving het volgende:
“Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna SPV) weegt de belangrijkste negatieve impact op duurzaamheidsfactoren mee bij investeringsbeslissingen. Het betreft hier de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de secundaire wetgeving.

SPV classificeert de pensioenregeling als een financieel product met duurzame kenmerken. Dat betekent dat het SPV gedeeltelijk in duurzame producten belegt waarbij ecologische of sociale kenmerken worden gepromoot.”

In de ambitie is beschreven dat SPV bij de selectie van beleggingsfondsen nadrukkelijk rekening houdt met de mate waarin beleggingsfondsen aansluiten bij de eigen overtuigingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarnaast wordt het ESG-beleid binnen de beleggingsfondsen gemonitord. In de uitgangspunten verwijst SPV naar de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Dit betekent dat naast financiële risico’s ook de risico’s voor en negatieve impact op belanghebbenden in de (beleggings-)keten worden meegewogen.

ESG-risico’s zijn onderdeel van het risicomanagementframework van SPV. Deze risico’s kunnen effect hebben op het rendement van de beleggingsportefeuille. Jaarlijks worden deze risico’s beoordeeld.

De EU-Taxonomie is een raamwerk aan de hand waarvan wordt beoordeeld of investeringen in economische activiteiten als duurzaam kunnen worden bestempeld.
“Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.”