Veelgestelde vragen

Pensioenoverzicht

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

Nee. U vindt het verevende pensioen niet terug op uw pensioenoverzicht. Het pensioen voor uw ex-partner is van uw pensioen afgehaald. U vindt het pensioen voor uw ex-partner ook niet terug op uw pensioenoverzicht.

U ontvangt uw pensioenoverzicht via e-mail. Heeft u er voor gekozen het pensioenoverzicht alleen nog digitaal te ontvangen dan krijgt u geen exemplaar meer per post.

Het is mogelijk dat uw meest actuele gegevens nog niet verwerkt zijn op mijnpensioenoverzicht.nl. In dit geval gaat u uit van de gegevens die op uw pensioenoverzicht (UPO) staan. Uw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op mijnpensioenoverzicht.nl. U vindt daar de datum waarop SPV de laatste keer gegevens aan mijnpensioenoverzicht.nl heeft doorgegeven. in de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl is de vaste jaarlijkse verhoging van 2% niet meegenomen.

De bedragen in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021 kunnen lager zijn dan in uw UPO van 2020. Dat komt doordat De Nederlandsche Bank (DNB) op 1 januari 2021 de uitgangspunten voor de berekening van de schattingen van uw toekomstig pensioen aanpaste. Pensioenfondsen moeten rekenen met een minder optimistische renteontwikkeling en uitgaan van meer negatieve rentescenario’s dan voorheen.

Vragen over aanmelden bij SPV

U kunt zich aanmelden bij SPV vanaf het moment dat u start met werken in de geboortezorg. Bent u nog niet afgestudeerd als verloskundige? Dan kunt u niet deelnemen aan het pensioenfonds.

U neemt deel (eventueel met terugwerkende kracht) per de datum dat u als afgestudeerd verloskundige gestart bent met uw werkzaamheden in de geboortezorg.

U meldt zich aan met aanmeldformulier. Via een 6-tal stappen helpen wij u met het aanmelden.

U volgt de 6 stappen om zich aan te melden. Bij de startdatum geeft u uw 1e startdatum door. U telt uw inkomen van beide werkgevers bij elkaar op. U ontvangt 1 premienota voor 2 werkgevers.

U hoeft bij SPV alleen de informatie door te geven van de eerstelijns werkgever. Gegevens over inkomen en startdatum van uw tweedelijns werkgever hoeft u niet door te geven aan SPV.

Als u deelnemer wordt bij SPV, betaalt u elke maand pensioenpremie. De pensioenpremie die u gaat betalen, hangt af van uw inkomen en van het aantal uur dat u werkt. Bij het aanmelden, moet u daarom het inkomen dat u verwacht te gaan verdienen, en uw deeltijdpercentage, doorgeven. Als u net aan de slag bent, kan het lastig zijn om dat inkomen en deeltijdpercentage te bepalen. Bij Premie betalen vindt u uitleg en een rekenhulp onder de button.

Wist u dat u
• de pensioenpremie in mindering kunt brengen op uw brutoloon bij uw belastingaangifte? Lees de voorwaarden daarvoor bij Belastingaangifte.
• als u in loondienst gaat werken aan uw werkgever – tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek – kunt vragen of deze mee wil betalen aan uw pensioenpremie?

Adreswijziging

Verandert uw woonadres, factuuradres of uw e-mailadres? Uw verhuizing binnen Nederland hoeft u niet door te geven. Hoe u de rest doorgeeft, vindt u bij Nieuw adres.

Uw factuur ontvangt u vanaf 2024 alleen digitaal (via mail), als uw mailadres wijzigt kunt u dit doorgeven via E-mail aan ons.

Onze tenaamstelling is hetzelfde als in de gemeentelijke basisadministratie. Zodra de naamswijziging is aangepast bij de gemeente staat uw nieuwe naam ook in onze administratie.

Afmelden bij SPV

Nee, als waarnemer loopt uw deelname het gehele jaar door. U schat uw beroepsinkomen van dat jaar. In het begin van ieder jaar geeft u uw werkelijk verdiende inkomen aan van het voorgaande jaar.

Geef altijd aan het pensioenfonds door dat u met onbetaald verlof gaat. Onder bepaalde voorwaarden blijft u verzekerd voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en is uw partner verzekerd van partnerpensioen. Bij Onbetaald verlof leest u hierover meer.

Stopt u met werken als verloskundige en gaat u nog niet met pensioen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Meer hierover leest u bij:

•  Andere baan
•  Werkloosheid
•  Onbetaald verlof
•  Vrijwillig voortzetten

Uw opgebouwde pensioenaanspraken blijven staan bij SPV. De pensioenaanspraken worden ieder jaar geïndexeerd met minimaal 2%. Uw pensioen komt op uw pensioenleeftijd tot uitkering. Gaat u pensioen opbouwen bij een ander pensioenfonds via een andere baan? Dan kunt u de waarde van uw pensioen overdragen naar uw nieuwe pensioenregeling.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging nadat u het verzoek tot afmelding heeft ingediend. Als u in de tussentijd een nota hebt ontvangen voor een periode die niet op u van toepassing is, kunt u deze als niet verzonden beschouwen. Let op: als u gebruik maakt van automatische incasso kan het gebeuren dat de premie nog automatisch afgeschreven wordt. In dat geval wordt de premie na verwerking zo spoedig mogelijk teruggestort op uw rekening. U kunt de premie laten terugboeken door uw bank.

Automatische incasso

U moet de premie alsnog zelf overmaken. De openstaande premie wordt niet bij de volgende incassering geïnd.

U kunt ons een e-mail of een brief sturen. Vermeld altijd uw deelnemersnummer en rekeningnummer. Uw verzoek wordt niet direct verwerkt. Meld daarom de beëindiging ruim van te voren (ongeveer 4 weken) om onbedoelde incasso te voorkomen.

Daarvoor heeft u het formulier Machtiging en wijziging automatische incasso (pdf) nodig. Hiermee start of wijzigt u de automatische incasso van uw pensioenpremie. Vul het volledig in en stuur het naar ons op. Dan regelen wij dat voor u.

Daarvoor heeft u het formulier Machtiging en wijziging automatische incasso (pdf) nodig. Hiermee start of wijzigt u de automatische incasso van uw pensioenpremie. Vul het volledig in en stuur het naar ons op. Dan regelen wij dat voor u.

Nee, vanaf 2024 ontvangt u de factuur digitaal

Ja, dit is mogelijk. Uw werkgever kan dan het formulier Machtiging en wijziging automatische incasso (pdf)  (pdf) insturen. Hier moet duidelijk op vermeld staan dat het voor u (deelnemersnummer) bestemd is. Automatische incasso vanaf een voormalig Postbank-rekeningnummer levert problemen op vanwege de naam/nummer-controle bij de ING op deze rekeningnummers. De automatische incasso wordt namelijk altijd op uw naam uitgevoerd. U blijft als deelnemer ook altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw pensioenpremie.

Belastingdienst en premie

Op uw belastingaangifte geeft u de betaalde pensioenpremie door als ‘negatief loon’ of als ‘kosten’. Lees verder bij Belastingaangifte.

De pensioenpremie voor de pensioenregeling is volledig aftrekbaar. Op uw belastingaangifte geeft u de betaalde pensioenpremie door als ‘negatief loon’ of als ‘kosten’. Lees verder bij Belastingaangifte.

Uw betaalde pensioenpremie vindt u op uw bankafschriften. Het heeft geen zin als SPV een overzicht stuurt van betaalde premies. De Belastingdienst accepteert zo’n overzicht niet als afdoende bewijs. Lees meer bij Belastingaangifte

Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u hebt om uw pensioen aan te vullen met lijfrentes? Dan hebt u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei (de factor A) nodig. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u de factor A van het afgelopen jaar. U gebruikt altijd de A-factor van het jaar dat vóór het jaar lag waarover u aangifte doet. Uw UPO ontvangt u via e-mail.

Beroepsarbeidsongeschikt

Als u beroepsarbeidsongeschikt bent en geen inkomen uit verloskunde meer hebt, hoeft u de pensioenpremie niet te betalen. Uw pensioenopbouw stopt dan.

Ja, dit is gedurende 3 jaar mogelijk. U moet dan de premie uit eigen middelen betalen en de voortzetting aanvragen binnen 9 maanden na het beëindigen van de deelname aan de pensioenregeling. Blijft u werkzaam als zelfstandig ondernemer dan kunt u gedurende 10 jaar gebruik maken van de mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting. Als er sprake is van onvrijwillig ontslag in verband met arbeidsongeschiktheid, kan de pensioenopbouw worden voortgezet zolang een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen. Voor aanvullende voorwaarden en informatie kunt het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 6 november 2015, nr BLKB2015/830M raadplegen.

Ja, maar wel naar rato van uw deeltijdpercentage.

Ja, mits u voldoet aan de overige voorwaarden (artikel 6.2) die het fonds stelt voor PVI.

U kunt een verzoek tot premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid schriftelijk indienen bij het pensioenfonds of door gebruik te maken van het online formulier. Let op: een verzoek tot premievrijstelling moet binnen 3 jaar nadat de beroepsarbeidsongeschiktheid zich heeft geopenbaard, (schriftelijk) worden ingediend via E-mail.

Als u al premievrijstelling hebt, verandert er niets zolang u aan de huidige voorwaarden blijft voldoen. Zodra u revalideert of meer verdient dan het voor u geldende grensbedrag vervalt de premievrijstelling en valt u onder de nieuwe voorwaarden. Het grensbedrag staat in uw toekenningsbrief vermeld.

Uw huidige premievrijstelling loopt tot uw 65e jaar. Uw pensioendatum is 67 jaar. U kunt ervoor kiezen uw pensioen eerder dan 67 jaar in te laten gaan.

Ja, dat kan binnen 3 maanden nadat u op een later moment zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit.

Over het algemeen is de WIA voldoende. Het UWV kan echter verlangen dat u andere arbeid verricht waardoor u geen recht hebt op een uitkering en daarmee op premievrijstelling. Een AOV met een dekking op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid biedt meer zekerheid op een uitkering en dus meer zekerheid op vrijstelling van premiebetaling.

Nee, SPV mag de pensioenopbouw alleen premievrij voortzetten, als u een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. Een uitkering uit een ‘broodfonds’ kan inkomensvervangend zijn, maar is niet specifiek wegens arbeidsongeschiktheid. In de wet staat in de definitie van arbeidsongeschiktheidsuitkering ook niets over een broodfonds.

Nee, pas op het moment dat u bij arbeidsongeschiktheid premievrijstelling aanvraagt, vragen wij om een kopie van uw AOV of een WIA-beschikking en een bewijs van uitkering.

Na uw aanmelding bij SPV heeft u 3 maanden de tijd om te kiezen voor de verzekering voor PVI. Of binnen 3 maanden nadat u in loondienst bent gaan werken. En binnen 3 maanden na het afsluiten van een inkomensverzekering voor arbeidsongeschiktheid.

Heel in het kort: er gelden 3 voorwaarden:

1. U bent blijvend en algeheel beroepsarbeidsongeschikt
2. U moet voldoen aan de inkomenseis
3. U bent bij SPV verzekerd voor PVI

Meer hierover vindt u bij Beroepsarbeidsongeschikt.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Als u wegens blijven algehele arbeidsongeschiktheid niet meer in staat bent om uw beroep uit te oefenen, neemt het fonds, onder bepaalde voorwaarden, de betaling van uw pensioenpremie over.

Wanneer u alle gevraagde stukken hebt ingestuurd, ontvangt u vanzelf bericht over de verdere gang van zaken rondom uw aanvraag tot premievrijstelling. De hele procedure kan meerdere maanden in beslag nemen. Uiteraard is het streven om uw aanvraag zo snel mogelijk af te ronden.

Het minimuminkomen is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Dit vindt u op Rijksoverheid.nl, zoek op ‘minimumloon’.

Beroepsinkomen en premie

De premie wordt berekend aan de hand van uw beroepsinkomen minus de franchise (= pensioengrondslag). Er wordt ook rekening gehouden met uw eventuele deeltijdpercentage (beroepsinkomen: norminkomen x 100%) en het premiepercentage dat voor u geldt.

Op de pagina Premie betalen, vindt u de knop naar het formulier Premie berekenen.

De premie wordt verhoogd met hetzelfde premiepercentage dat u betaalt over het gemaximeerde beroepsinkomen, maar dan over het totale beroepsinkomen. Het kan 11%, 22% of 33% zijn. U bouwt dan ook 11%, 22% of 33% extra pensioen op. Meer hierover leest u op de pagina Zelf sparen.

We stellen uw jaarpremie altijd vast op basis van het inkomen dat u verdiend had als u het hele jaar zou hebben gewerkt. Maar u betaalt alleen premie over de maanden waarin u als verloskundige werkzaam was.

Ja, u kunt meer pensioen opbouwen bij SPV door vrijwillig extra premie te betalen. Lees meer bij Zelf sparen.

Dat ligt eraan hoe u als verloskundige werkt. Bent u (waarnemer) in loondienst of bent u zelfstandige? Wat in deze situaties bij uw beroepsinkomen hoort, leest u bij Beroepsinkomen doorgeven.

Neem contact met ons op. Hebt u een verzoek gedaan tot tussentijdse aanpassing van uw inkomen? Dan sturen we u hiervan een schriftelijke bevestiging. De verwerkingstijd kan enige tijd in beslag nemen.

Het ligt eraan hoe u als verloskundige werkt: Bent u (waarnemer) in loondienst of DGA? Bent u zelfstandige met een accountant of financieel adviseur, of heeft u die niet?

U vindt hierover alle informatie op pagina Inkomensopgave doen.

Deelname SPV vrijwillig voortzetten

U kunt uw pensioen nog maximaal drie jaar (als u in loondienst bent) of tien jaar (als u zelfstandige bent) vrijwillig voortzetten bij SPV.

Zodra u geen werk meer hebt als eerstelijns verloskundige valt u niet meer onder de verplichtstelling. U hoeft dan niet meer pensioen op te bouwen bij ons. U moet het wel melden als u niet meer werkt als eerstellijns verloskundige. Meld dan ook schriftelijk bij SPV dat u op vrijwillige basis pensioen wilt blijven opbouwen bij SPV. Dat heet vrijwillige voortzetting van pensioen.

Ja, u kunt op elk gewenst ogenblik stoppen met vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw. Geef dit dan schriftelijk door aan het pensioenfonds. U kunt daarna niet meer opnieuw starten met vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw.

Nee, u ontvangt na de maximale periode automatisch bericht van het pensioenfonds dat de vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw wordt stopgezet.

Als u in een andere branche gaat werken of u gaat werken als tweedelijns verloskundige, heeft dit geen gevolgen voor de vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw.

In eerste instantie houdt het pensioenfonds de laatst vastgestelde premie aan. Maar u kunt zelf aangeven op basis van welk beroepsinkomen het pensioenfonds de premie moet bepalen.

Aansluitend op uw deelname aan het pensioenfonds (omdat u als verloskundige werkzaam was) mag u nog maximaal 3 jaar (als u in loondienst bent) of 10 jaar (als u zelfstandige bent) uw pensioenopbouw voortzetten.

Geef het schriftelijk door aan het pensioenfonds als u niet meer werkt als verloskundige, maar wel vrijwillig uw pensioenopbouw wilt voortzetten. Ieder jaar ontvangt u een formulier Inkomensopgave van het pensioenfonds. Hiermee geeft u aan het pensioenfonds door welk beroepsinkomen het pensioenfonds moet hanteren voor het bepalen van de premie en de pensioenopbouw.

Deelnemersvereniging (DPV)

De deelnemersvereniging bepaalt hoe de pensioenregeling er uit ziet. Ook meet de deelnemersvereniging of er nog voldoende draagvlak is voor een collectieve pensioenvoorziening voor verloskundigen. Leden van de deelnemersvereniging kunnen meepraten en meebeslissen over wijzigingen in de pensioenregeling. De uitvoering van de regeling is in handen van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen.

Dat doet u door gratis lid te worden van de DPV. Meer hierover leest u bij Aanmelden bij DPV.

U kunt dit opvragen via E-mail.

Bent u nog geen lid, maar wilt u dat wel worden?
Meldt u zich dan aan bij de deelnemersvereniging DPV. Als lid heeft u medezeggenschap over uw pensioenregeling. Het lidmaatschap verplicht u tot niets.

Ik heb een klacht

Klachten meldt u allereerst bij de pensioenadministratie. Dat kan schriftelijk of via e-mail. De pensioenadministratie zoekt in overleg met u naar een oplossing. Lukt dat niet meteen, dan wordt de klacht geregistreerd en doorgegeven aan de betreffende afdeling. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Op korte termijn wordt een oplossing geboden. Meer informatie vindt u op de pagina Klachten en geschillen

Als u niet tevreden bent met de oplossing van de pensioenadministratie of als uw klacht via de pensioenadministratie ongegrond wordt bevonden, kunt u in beroep gaan bij het bestuur van uw pensioenfonds. Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuur van uw pensioenfonds, kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen. Meer informatie vindt u op de pagina Klachten en geschillen

Indexatie – verhoging

Als de prijzen van levensonderhoud stijgen, kunt u minder kopen voor hetzelfde geld. Uw koopkracht wordt dan minder. Om dit te voorkomen, wordt uw pensioen geïndexeerd (= verhoogd).

Ieder jaar wordt uw pensioen bij SPV geïndexeerd (= verhoogd), met minimaal 2%. Dit is gegarandeerd.

Toeslag is verhoging van uw pensioen. Als u nog niet met pensioen bent, worden uw opgebouwde pensioenaanspraken geïndexeerd. Als u al met pensioen bent, wordt uw pensioenuitkering geïndexeerd.

Uw pensioen wordt ieder jaar verhoogd als de financiële situatie het toelaat. Als door een slechte situatie gekort moet worden met meer dan 2%, gaat het pensioen omlaag. Als de situatie heel goed is, kan dit meer zijn dan 2%. Als u nog niet met pensioen bent, worden uw opgebouwde pensioenaanspraken geïndexeerd. Als u al met pensioen bent, wordt uw pensioenuitkering geïndexeerd.

Inkomensopgave

Op basis van fiscale wetgeving dient u te bevestigen dat u inderdaad minimaal het maximale beroepsinkomen heeft met een deeltijdpercentage van 100%. Als dit onterecht wordt bevestigd, is het mogelijk dat u bovenmatig pensioen opbouwt. Dit kan er toe leiden dat u hierdoor fiscaal nadeel ondervindt. Raadpleeg hiervoor uw financieel of fiscaal adviseur.

Op basis van wijziging in wetgeving is de fiscale winst uit onderneming van drie jaar geleden bepalend voor de vaststelling van uw huidige beroepsinkomen. De wetgever heeft hier onder andere voor gekozen, omdat de winstcijfers van drie jaar terug veelal bekend zijn. Dit hoeft voor de fiscale winst uit onderneming van een jaar geleden of twee jaar geleden niet altijd zo te zijn, waardoor het in dat geval onmogelijk is om het beroepsinkomen vast te stellen.

Als u nog niet drie jaar werkzaam bent als zelfstandige, is er geen fiscale winst uit onderneming van drie jaar geleden om uw beroepsinkomen te bepalen. In dat geval kunt u een schatting van uw beroepsinkomen doorgeven. Het is verstandig om deze schatting te baseren op bijvoorbeeld de winstcijfers van twee of één jaar geleden, zodat uw pensioenopbouw correspondeert met uw feitelijke inkomen.

Het deeltijdpercentage geeft weer hoeveel u werkt ten opzichte van een volledige werkweek. U berekent uw deeltijdpercentage door uw gewerkte uren van 3 jaar daarvoor te delen door 1.750. Bij Premie betalen vindt u het formulier Premie berekenen met daarin de Rekenhulp deeltijdpercentage.

Voor de vaststelling van uw beroepsinkomen als zelfstandige is de fiscale winst uit onderneming van 3 jaar terug bepalend. Uw beroepsinkomen is gelijk aan uw fiscale winst uit onderneming van 3 jaar geleden. Uw deeltijdpercentage wordt ook berekend op basis van de gewerkte uren van 3 jaar terug.

Het deeltijdpercentage geeft weer hoeveel u werkt ten opzichte van een volledige werkweek. Werkt u een vast overeengekomen aantal uren dan is het deeltijdpercentage gelijk aan het deeltijdpercentage zoals in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

Werkt u niet een vast aantal uren, dan kunt u het deeltijdpercentage vaststellen door het opgegeven beroepsinkomen uit te drukken in een percentage van het norminkomen voor loondienstmedewerkers in de loonschaal die van toepassing is, zoals deze door de KNOV is opgesteld.

Ten opzichte van voorgaande jaren wijzigt er niets in de vaststelling van uw beroepsinkomen als u werkzaam bent in loondienst. Wij zullen uitgaan van uw loon voor loonheffing, oftewel uw fiscaal loon.

Inloggen

Het nieuwe portaal is nog niet beschikbaar, houd de nieuwsberichten in de gaten. Hierin vertellen wij wanneer dit gereed is.

Met pensioen gaan

Ja, dat kan. Kijk voor de mogelijkheden bij Eerder met pensioen.

U vraagt dit zelf aan. Hoe en wanneer u dit doet, leest u bij Eerder met pensioen.

U ontvangt ongeveer 6 maanden voor uw pensioendatum een brief van het pensioenfonds met informatie over uw pensioneren.

‘Conversie’ betekent ‘omzetten’. Bij conversie bij pensionering kiest u ervoor om uw jaarlijkse (gegarandeerde) indexatie met 2 procentpunten te verlagen. Daarvoor krijgt u bij aanvang van uw pensioen een hogere pensioenuitkering.

Gaat u met pensioen en hebt u geen partner? Dan wordt uw opgebouwde partnerpensioen automatisch uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Hebt u wel een partner en wilt u het opgebouwde partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen? Dan moet uw partner hiermee akkoord gaan.

Als u later dan uw 67e met pensioen gaat en dan pas uw pensioenuitkering laat uitkeren, wordt uw pensioenuitkering verhoogd. Hoeveel dit is, kan berekend worden op grond van ‘uitstelfactoren’, die rekening houden met uw leeftijd. De uitstelfactoren zijn opgenomen in het pensioenreglement. Vraag een berekening aan via contact.

Partnerpensioen

Alles over de regeling van het partnerpensioen bij SPV vindt u bij Partnerpensioen. via E-mail kunt u het bedrag opvragen dat uw partner krijgt als u overlijdt.

Alles over het aanmelden van uw partner vindt u bij Trouwen of samenwonen.

Als u overlijdt, valt een aanzienlijk deel van het gezamenlijk inkomen weg. Dit kan vervelende financiële gevolgen hebben voor uw nabestaanden.

via E-mail kunt u aanvragen wat het bedrag is dat uw partner krijgt als u overlijdt. Alles over de regeling van het partnerpensioen bij SPV vindt u bij Partnerpensioen.

U hoeft uw kinderen niet aan te melden. Onze administratie is gekoppeld aan de gegevens bij uw gemeente. Als u overlijdt, nemen wij contact op met uw nabestaanden.

De pensioenregeling van SPV heeft standaard opbouw van partnerpensioen. Alleen als u een partner hebt, wordt dit aan een partner toegewezen. Als u met pensioen gaat en u hebt geen partner, dan wordt het opgebouwde partnerpensioen automatisch uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen voor u.

Het partnerpensioen wordt automatisch uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen als u met pensioen gaat en u dan geen partner hebt. Als u wel een partner hebt, moet uw partner toestemming geven om het partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Bijzonder partnerpensioen is partnerpensioen dat een ex-partner krijgt na uw overlijden. Bij Scheiden vindt u alles over hoe u de verdeling van het ouderdomspensioen en partnerpensioen kunt regelen.

Eens in de 5 jaar ontvangt u een pensioenoverzicht van uw aanspraken op bijzonder partnerpensioen. Als u buiten Nederland woont, zorg er dan voor dat het pensioenfonds uw postadres en e-mailadres heeft. Geef dat door via contact.

Bij Scheiden vindt u alles over hoe u de verdeling van het ouderdomspensioen en partnerpensioen kunt regelen. Alleen als beide ex-partners overeenkomen dat zij afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen hoeft het pensioenfonds dit niet af te splitsen van het partnerpensioen. Dit moet letterlijk zijn vastgelegd in een document met oog op de scheiding (bijvoorbeeld echtscheidingsconvenant of notariële akte). Geef dit dan door aan het pensioenfonds voor Verloskundigen.

Bij Scheiden vindt u alles over hoe u de verdeling van het ouderdomspensioen en partnerpensioen kunt regelen. Alleen als beide ex-partners overeenkomen dat zij afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen hoeft het pensioenfonds dit niet af te splitsen van het partnerpensioen. Dit moet letterlijk zijn vastgelegd in een document met oog op de scheiding (bijvoorbeeld echtscheidingsconvenant of notariële akte). Geef dit dan door aan het Pensioenfonds voor Verloskundigen.

Als de hoogte van het jaarlijks bedrag aan bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner onder de wettelijke afkoopgrens ligt, mag het pensioenfonds deze aanspraken binnen 6 maanden afkopen. Afkopen is het uitkeren van een eenmalig bedrag ter hoogte van de waarde van het bijzonder partnerpensioen. Na afkoop heeft uw ex-partner na uw overlijden geen recht meer op een maandelijkse uitkering van bijzonder partnerpensioen.

Het pensioenfonds splitst na de echtscheiding automatisch een bijzonder partnerpensioen af voor de ex-partner.

Na uw overlijden ontvangt uw ex-partner het bijzonder partnerpensioen.

Premienota’s

In eerste instantie wordt de teruggave van de premie verrekend met eventuele verschuldigde premies. Als daarna nog een restitutie van de premie nodig is, vraagt het pensioenfonds hiervoor uw rekeningnummer bij u op. Dan stort het pensioenfonds de teveel betaalde premie terug.

Vanaf 2024 ontvangt u altijd de nota digitaal (via mail)

Neem contact met ons op.

Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid (PVI)

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Als u wegens blijven algehele arbeidsongeschiktheid niet meer in staat bent om uw beroep uit te oefenen, neemt het fonds, onder bepaalde voorwaarden, de betaling van uw pensioenpremie over.

Ja, maar wel naar rato van uw deeltijdpercentage.

Als u beroepsarbeidsongeschikt bent en geen inkomen uit verloskunde meer hebt, hoeft u de pensioenpremie niet te betalen. Uw pensioenopbouw stopt dan.

Ja, dit is gedurende 3 jaar mogelijk. U moet dan de premie uit eigen middelen betalen en de voortzetting aanvragen binnen 9 maanden na het beëindigen van de deelname aan de pensioenregeling. Blijft u werkzaam als zelfstandig ondernemer dan kunt u gedurende 10 jaar gebruik maken van de mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting. Als er sprake is van onvrijwillig ontslag in verband met arbeidsongeschiktheid, kan de pensioenopbouw worden voortgezet zolang een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen. Voor aanvullende voorwaarden en informatie kunt het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 6 november 2015, nr BLKB2015/830M raadplegen.

Ja, mits u voldoet aan de overige voorwaarden (artikel 6.2) die het fonds stelt voor PVI.

Als u al premievrijstelling hebt, verandert er niets, zolang u aan de huidige voorwaarden blijft voldoen. Zodra u revalideert of meer verdient dan het voor u geldende grensbedrag vervalt de premievrijstelling. U valt dan onder de nieuwe voorwaarden. Het grensbedrag staat in uw toekenningsbrief vermeld.

Uw huidige premievrijstelling loopt tot uw 65e jaar. Uw pensioendatum is 67 jaar. U kunt ervoor kiezen uw pensioen eerder dan 67 jaar in te laten gaan.

Ja, maar alleen als u op een later moment een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit.

Als u in loondienst bent en meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u een uitkering uit de WIA. Dit is over het algemeen voldoende. Maar het UWV kan verlangen dat u ander werk aanneemt. Dan vervalt het recht op een uitkering, en daarmee ook de premievrijstelling. Meer zekerheid op een uitkering (en dus PVI) biedt een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een dekking voor beroepsarbeidsongeschiktheid.

Nee, SPV mag de pensioenopbouw alleen premievrij voortzetten, als u een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. Een uitkering uit een ‘broodfonds’ kan inkomensvervangend zijn, maar is niet specifiek wegens arbeidsongeschiktheid. In de wet staat in de definitie van arbeidsongeschiktheidsuitkering ook niets over een broodfonds.

Nee, alleen bij aanvraag van een PVI stuurt u een kopie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of WIA-beschikking en bewijs van uitkering naar SPV.

U vindt in artikel 1a van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001 de regel dat u premievrij pensioen mag opbouwen als u een inkomensvervangende uitkering ontvangt.

Voor werknemers geldt nu al dat zij een loongerelateerde uitkering moeten ontvangen om in aanmerking te komen voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De regels voor werknemers die aan een pensioenregeling via hun werkgevers deelnemen, gaan zoveel mogelijk ook gelden voor deelnemers aan een beroepspensioenregeling.

Heel in het kort: er gelden 3 voorwaarden:

1. U bent blijvend en algeheel beroepsarbeidsongeschikt
2. U moet voldoen aan de inkomenseis
3. U bent bij SPV verzekerd voor PVI

Meer hierover vindt u bij Beroepsarbeidsongeschikt.

Wanneer u alle gevraagde stukken hebt ingestuurd, ontvangt u vanzelf bericht over de verdere gang van zaken rondom uw aanvraag tot premievrijstelling. De hele procedure kan meerdere maanden in beslag nemen. Uiteraard is het streven om uw aanvraag zo snel mogelijk af te ronden.

Het minimuminkomen is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Dit vindt u op Rijksoverheid.nl, zoek op ‘minimumloon’.

Scheiding en bijzonder partnerpensioen

Zodra de scheiding ingeschreven is bij de gemeente ontvangt het pensioenfonds hier automatisch bericht van. Dit geldt voor het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het einde van samenwoning moet u wel zelf aangeven bij het pensioenfonds.

Verevening is de wettelijke verdeling van het ouderdomspensioen na echtscheiding. Hierbij zijn diverse keuzes mogelijk binnen de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Het moet ook uitvoerbaar zijn voor SPV. Bent u deelnemer aan onze pensioenregeling? Dan vraagt dit zelf aan bij SPV met een formulier van de overheid. Meer over echtscheiding en pensioenverdeling leest u bij Scheiden.

Bijzonder partnerpensioen is partnerpensioen dat een ex-partner krijgt na uw overlijden. Bij Scheiden vindt u alles over hoe u de verdeling van het ouderdomspensioen en partnerpensioen kunt regelen.

Eens in de 5 jaar ontvangt u een pensioenoverzicht van uw aanspraken op bijzonder partnerpensioen. Als u buiten Nederland woont, zorg er dan voor dat het pensioenfonds uw postadres en e-mailadres heeft. Geef dat door via contact.

Het pensioenfonds splitst na de echtscheiding automatisch een bijzonder partnerpensioen af voor de ex-partner.

Na uw overlijden ontvangt uw ex-partner het bijzonder partnerpensioen.

Bij Scheiden vindt u alles over hoe u de verdeling van het ouderdomspensioen en partnerpensioen kunt regelen. Alleen als beide ex-partners overeenkomen dat zij afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen hoeft het pensioenfonds dit niet af te splitsen van het partnerpensioen. Dit moet letterlijk zijn vastgelegd in een document met oog op de scheiding (bijvoorbeeld echtscheidingsconvenant of notariële akte). Geef dit dan door aan het Pensioenfonds voor Verloskundigen.

Bij Scheiden vindt u alles over hoe u de verdeling van het ouderdomspensioen en partnerpensioen kunt regelen. Alleen als beide ex-partners overeenkomen dat zij afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen hoeft het pensioenfonds dit niet af te splitsen van het partnerpensioen. Dit moet letterlijk zijn vastgelegd in een document met oog op de scheiding (bijvoorbeeld echtscheidingsconvenant of notariële akte). Geef dit dan door aan het pensioenfonds voor Verloskundigen.

Als de hoogte van het jaarlijks bedrag aan bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner onder de wettelijke afkoopgrens ligt, mag het pensioenfonds deze aanspraken binnen 6 maanden afkopen. Afkopen is het uitkeren van een eenmalig bedrag ter hoogte van de waarde van het bijzonder partnerpensioen. Na afkoop heeft uw ex-partner na uw overlijden geen recht meer op een maandelijkse uitkering van bijzonder partnerpensioen.

Scheiding en verevening ouderdomspensioen

Zodra de scheiding ingeschreven is bij de gemeente ontvangt het pensioenfonds hier automatisch bericht van. Dit geldt voor het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het einde van samenwoning moet u wel zelf aangeven bij het pensioenfonds.

Verevening is de wettelijke verdeling van het ouderdomspensioen na echtscheiding. Hierbij zijn diverse keuzes mogelijk binnen de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Het moet ook uitvoerbaar zijn voor SPV. Bent u deelnemer aan onze pensioenregeling? Dan vraagt dit zelf aan bij SPV met een formulier van de overheid. Meer over echtscheiding en pensioenverdeling leest u bij Scheiden.

Verevening is de wettelijke verdeling van het ouderdomspensioen na echtscheiding. Hierbij zijn diverse keuzes mogelijk binnen de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Het moet ook uitvoerbaar zijn voor SPV. Meer over echtscheiding en pensioenverdeling leest u bij Scheiden.

De kosten voor een verevening van ouderdomspensioen bij echtscheiding kunnen jaarlijks wijzigen. De kosten voor ‘conversie’ zijn hoger. De kosten van verevening of conversie worden 50/50 in rekening gebracht bij beide partners. Meer over echtscheiding en de kosten ervan leest u bij Scheiden.

Wilt u van tevoren weten wat de waarde van het gedurende het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen is? Dan kan het pensioenfonds dit voor u berekenen. Let op: hieraan zijn kosten verbonden. Aan de verevening zelf zijn ook kosten verbonden.

Voor de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding zijn diverse keuzes mogelijk binnen de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Het moet ook uitvoerbaar zijn voor SPV. Meer over echtscheiding en pensioenverdeling leest u bij Scheiden.

Bent u gescheiden na 1 mei 1995? Dan hebt u wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen van uw ex-partner. U mag een andere verdeling afspreken. U mag ook afspreken om het ouderdomspensioen niet te verdelen. Dan sluit u de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) uit. Wilt u dat het pensioenfonds de verevening van het ouderdomspensioen verwerkt en bij pensionering de uitkeringen aan iedere ex-partner apart overmaakt? Vraag dan binnen twee jaar na echtscheiding om verevening bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid. Meer over echtscheiding en pensioenverdeling leest u bij Scheiden.

Voor het aanvragen van een verevening stuurt u het ingevulde formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ naar SPV. Meer hierover leest u bij Scheiden.

Nee, het pensioenfonds neemt geen verzoeken voor verevening van ouderdomspensioen in behandeling als de scheiding al meer dan 2 jaar officieel is ingeschreven bij de gemeente.

Nee, als u een verzoek voor verevening hebt ingediend met het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’, is de verevening definitief.

Verplichte pensioenregeling

De pensioenregeling is een wettelijk verplichtgestelde beroepspensioenregeling. Werkt u in Nederland in de geboortezorg (in loondienst of als zelfstandige), heeft u op basis van uw verloskundige titel een bestuurlijke functie en bent/was u als verloskundige ingeschreven in het BIG-register of hoorde u daar ingeschreven te zijn? Dan neemt u verplicht deel aan de pensioenregeling van Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV). U moet zich dan zelf aanmelden bij SPV.

Er geldt een uitzondering. Als u vanuit werk in loondienst al bent aangesloten bij het ABP of Pensioenfonds Zorg en Welzijn, hoeft u zich niet aan te melden bij SPV.

Het pensioenfonds voert periodieke verplichtstellingscontroles uit. U moet aangeven of u werkzaam bent als verloskundige of niet.

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht wil zeggen dat u pensioenrechten die u bij een vorige pensioenuitvoerder of pensioenfonds hebt opgebouwd, overhevelt naar uw nieuwe pensioenuitvoerder of pensioenfonds. Door deze waardeoverdracht kan uw nieuwe pensioenuitvoerder extra pensioen inkopen in uw nieuwe pensioenregeling. Meer hierover leest u bij Waardeoverdracht.

U kunt waardeoverdracht van een ander pensioenfonds naar dit pensioenfonds aanvragen bij Mijn pensioen. Meer hierover leest u bij Waardeoverdracht.

Volgens de Nederlandse wetgeving mag u de waarde van uw pensioen overhevelen naar een pensioenregeling in het buitenland. Er is verschil tussen overdracht naar een land binnen de Europese Unie en daarbuiten.

Binnen de Europese Unie is er een wettelijke plicht tot waardeoverdracht. Wel moet hiervoor aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Wilt u binnen de EU uw pensioengelden overdragen en hebt u dispensatie gekregen van de Belastingdienst? Dan kunt u uiteraard aan SPV vragen om te toetsen of uw waardeoverdracht aan de overige voorwaarden voldoet. Hieronder vind u het adres van de Belastingdienst om toestemming te vragen.

Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen Buitenland
De werkgroep Loonbelasting
Postbus 4486
6401 CZ HEERLEN

Buiten de Europese Unie is er een bevoegdheid tot waardeoverdracht. Dit betekent dat de pensioenuitvoerder niet hoeft mee te werken aan deze waardeoverdracht. SPV werkt uiteraard wel mee aan een waardeoverdracht. U moet wel eerst een beschikking van de Belastingdienst aanvragen en toestemming van De Nederlandsche Bank (DNB) hebben. Dit zijn de adressen:

Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen Buitenland
De werkgroep Loonbelasting
Postbus 4486
6401 CZ HEERLEN

De Nederlandsche Bank
Postbus 929
7301 BD APELDOORN

De waarde van de pensioenaanspraken (bedragen die u per jaar ontvangt) die SPV op de overdrachtsdatum voor u inkoopt, is gelijk aan de waarde van de pensioenaanspraken die u bij uw vorige pensioenuitvoerder hebt opgebouwd. Maar de pensioenaanspraken die SPV op de overdrachtsdatum inkoopt, wijken waarschijnlijk af van de pensioenaanspraken die u bij uw vorige pensioenuitvoerder hebt opgebouwd. Dit komt dan door de verschillen tussen de oude pensioenregeling en de pensioenregeling bij SPV. Wilt u de 2 pensioenregelingen vergelijken? Kijk dan bij Pensioen 1-2-3 ‘Pensioenvergelijker’ bij uw oude pensioenregeling en Pensioen 1-2-3 ‘Pensioenvergelijker’ van SPV in laag 3 van Pensioen 1-2-3.

Weet waarvoor je kiest

Nee, dit is niet waar. Werkt u in Nederland in de geboortezorg (in loondienst of als zelfstandige), heeft u op basis van uw verloskundige titel een bestuurlijke functie en bent/was u als verloskundige ingeschreven in het BIG-register of hoorde u daar ingeschreven te zijn? Dan neemt u verplicht deel aan de pensioenregeling van Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV). Als u vanuit werk in loondienst al bent aangesloten bij het ABP of Pensioenfonds Zorg en Welzijn, geldt dit niet.

Ja, dit is waar, als u lid bent van DPV, onze deelnemersvereniging. U kunt hier ook lid van worden. Lees meer hierover bij Inspraak.

Nee, dit is niet waar. Iedereen kan en mag eerder stoppen dan op de (nieuwe hogere) pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Maar als u eerder stopt, wordt uw maandelijkse pensioenuitkering lager. U leest hierover meer bij Eerder met pensioen.

Ja, dit is waar. Als u overlijdt, hebben uw partner en/of eventueel uw kinderen recht op een pensioenuitkering. Behalve als u dit bij pensioeningang hebt uitgeruild voor een hoger pensioen voor uzelf. Lees hierover meer bij Partnerpensioen en Overlijden.