Visitatiecommissie

De Visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen. Ze zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht. De Visitatiecommissie beziet het functioneren van (het Bestuur van) SPV kritisch.

Leden

  • Erik Klijn
  • Gerard van de Kuilen
  • Jacqueline Verhulst

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden hebben een doorlopend karakter onder meer omdat er rapportagelijnen lopen van de sleutelfunctiehouders van SPV die tevens een bestuursfunctie vervullen. De Visitatiecommissie voert voorts, ten minste jaarlijks, een meer diepgaand visitatieonderzoek bij SPV uit.

De Visitatiecommissie houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken van SPV. De Visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en dat er een evenwichtige belangenafweging door het Bestuur is geweest. De Visitatiecommissie vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van SPV en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door SPV.

De Visitatiecommissie legt schriftelijk verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het Verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. De Visitatiecommissie heeft voor de uitvoering van zijn taak recht om inlichtingen en gegevens op te vragen bij ten minste het Bestuur, het Verantwoordingsorgaan, de (interne dan wel externe) accountant, de certificerend actuaris, de sleutelfunctiehouders en de compliance officer van SPV.