wezenpensioen

Uw kind(eren) ontvangen bij uw overlijden (uiterlijk tot 21 jaar) een wezenpensioen. Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen.

Er is een grens aan het wezenpensioen

Het pensioenfonds stelt een bedrag aan wezenpensioen ter beschikking van maximaal de uitkering aan 3 kinderen. Zijn er meer kinderen? Dan wordt dit totaalbedrag over alle kinderen gelijk verdeeld.

Geen ouders meer?

Het wezenpensioen wordt verdubbeld vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin het kind volledig ouderloos wordt.